Microsoft Office

Excel - pierwsze kroki. Podstawy arkusza kalkulacyjnego

Szczegóły szkolenia

Grupowe (minimalna liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia szkolenia grupowego wynosi 4 osoby) oraz indywidualne.

Szkolenie grupowe – 20 godzin lekcyjnych

Szkolenie indywidualne – 16 godzin lekcyjnych

Szkolenie podstawowe

Szkolenie odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się formę zdalną (online).

 1. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel
 • pojęcia związane z arkuszem kalkulacyjnym
 • tworzenie i modyfikacja skoroszytów
 • nawigacja między skoroszytami
 • dodawanie, usuwanie i modyfikacja arkuszy
 • scalanie i rozdzielanie komórek arkusza
 • formatowanie wierszy i kolumn (ustalanie dokładnych i domyślnych szerokości, ukrywanie/odkrywanie)
 • omówienie paska narzędzi Szybki dostęp
 • omówienie Wstążki w programie Excel
 • korzystanie z menu Opcje
 • przydatne skróty klawiaturowe
 1. Wstawianie danych do arkusza Excel oraz praca z tabelami
 • zasady wprowadzania i weryfikacji danych
 • zastosowanie funkcji wypełniania błyskawicznego
 • używanie widoku Backstage
 • wycinanie, kopiowanie, usuwanie i zmiana formatu komórek
 • korzystanie z okna dialogowego Wklej specjalne
 • korzystanie z wstążki Edytowanie na karcie Narzędzia główne
 • sprawdzanie i poprawa wprowadzonych danych: funkcja sprawdzania pisowni, Inteligentne wyszukiwanie oraz słownik Tezaurus
 • stosowanie komentarzy
 • zarządzanie danymi za pomocą tabel w Excelu
 • nadawanie nazw komórkom lub zakresom komórek w tabelach (zakresy nazwane)
 1. Obliczenia na danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • wprowadzenie do tworzenia formuł z zastosowaniem operatorów: arytmetycznych, porównujących, tekstowych oraz odniesienia
 • tworzenie formuł przy pomocy okna dialogowego Wstaw funkcję
 • wykonywanie obliczeń w tabelach z odwołaniem do komórek (odwołania względne, bezwzględne, mieszane, między arkuszami i między skoroszytami)
 • funkcje tekstowe (DŁ, LITERY.WIELKIE, LEWY, PRAWY, ZŁĄCZ.TEKSTY)
 • funkcje daty i czasu (DZIŚ, TERAZ, DZIEŃ, DNI.ROBOCZE, DATA.RÓŻNICA)
 • funkcje najbardziej popularne przy obliczeniach (SUMA, ŚREDNIA, ILE.LICZB, MAX, MIN)
 • zastosowanie opcji Autosumowania zaznaczonych komórek
 • operacje sumowania danych spełniających określone warunki (funkcja JEŻELI)
 • inne funkcje warunkowe (ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA.WARUNKÓW, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.PUSTE, LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, JEŻELI.BŁĄD, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW)
 • iteracyjne i automatyczne opcje obliczeń w skoroszycie Excel
 • formuły tablicowe
 • odnajdywanie i korekta błędnych formuł w arkuszu
 1. Graficzna zmiana wyglądu skoroszytu
 • korzystanie z etykiet danych do formatowania komórek w arkuszu
 • formatowanie komórek przy pomocy galerii Style komórki
 • formatowanie skoroszytu i tabel według wbudowanych motywów i stylów
 • formatowanie liczb przez poprawienie ich czytelności
 • formatowanie warunkowe
  • formatowanie liczb, czasu, dat i tekstu
  • reguły pierwszych ostatnich
  • paski danych, zestawy kolorów, zestawy ikon
  • zarządzanie regułami formatowania warunkowego
 • wstawianie obrazów do arkusza
 1. Decydowanie o sposobie i charakterze wyświetlania danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel
 • filtrowanie danych (filtr Pierwsze 10, filtr wyszukiwania, filtr niestandardowy)
 • sortowanie danych (z pomocą listy niestandardowej)
 • funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
 1. Wykresy w programie Excel
 • tworzenie wykresów z zastosowaniem narzędzia Szybka analiza
 • tworzenie wykresów z użyciem narzędzi na karcie Wstawianie
 • tworzenie wykresów z zastosowaniem skrótu klawiaturowego oraz wykresu polecanego
 • edytowanie i przenoszenie wykresu (serie danych, osie, zamiana wartości wiersza i kolumny, rozmiar i położenie wykresu)
 • wykresy dostosowane do potrzeb użytkownika ( dodawanie elementów wykresu, stosowanie styli wykresu, filtry wykresu)
 • stosowanie linii trendu
 • tworzenie wykresów dwuosiowych
 • przykłady użycia wykresów przebiegu w czasie
 1. Drukowanie arkuszy i wykresów
 • nagłówek i stopka na stronie wydruku
 • dopasowanie zawartości arkusza do drukowanej strony
 • zmiana podziału stron i kolejności drukowania arkuszy
 • drukowanie arkuszy oraz fragmentów arkuszy
 • drukowanie wykresów
 1. Ochrona skoroszytów i arkuszy
 • szyfrowanie skoroszytu przy pomocy hasła
 • szyfrowanie arkusza przy pomocy hasła ( blokada komórek, ukrywanie formuł, ograniczanie edytowania zakresu komórek)

W celu sprawdzenia efektów kształcenia po szkoleniu przeprowadzony zostanie test jednokrotnego wyboru.

Szkolenie grupowe – 440 zł brutto/os.

Szkolenie indywidualne – 1250 zł brutto/os.

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopuszcza się następujące formy płatności:

 • gotówka
 • karta płatnicza
 • przelew bankowy

Wpłaty gotówkowej lub przy użyciu karty płatniczej należy dokonać w naszym sklepie (Quatro Computers, ul. Matejki 2, parter). 

Scroll to Top