logaue

Projekt pn. Współpraca placówki doskonalenia nauczycieli z gminą Hyżne w zakresie wzrostu jakości kształcenia w wybranych szkołach

Informacje podstawowe:
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Podkarpackiego
www.rpo.podkarpackie.pl

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Beneficjent:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Quatro działające w imieniu własnym i partnera gminy Hyżne organu prowadzącego szkoły: Gimnazjum w Hyżnem oraz Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej
ul. Matejki 2
35-064 Rzeszów
Telefon: 17 853 51 63 lub 17 853 26 27
Fax: 17 853 51 63
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WWW: www.quatro.pl

Okres realizacji projektu:
od: 2017-03-01 do: 2018-04-30

Nr identyfikacyjny projektu:
WND-RPPK.09.02.00-18-0018/16

Wartość całkowita projektu:
507 741,00 zł*

Kwota dofinansowania z UE:
431 579,85 zł*

Opis projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u 230 uczniów (min160K) i u 30 nauczycieli (min21K) z dwóch szkół o niskich wynikach edukacyjnych w gminie Hyżne poprzez poprawę jakości pracy szkół.
Wsparciem kompleksowym objęte zostaną 2 placówki zarządzane przez gminę Hyżne: Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej oraz Gimnazjum w Hyżnem. Szkoły wyposażymy w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK do realizacji programów nauczania, w tym infrastrukturę sieciowo-usługowa. Wsparciem w postaci 40-godzinnych szkoleń doskonalących w zakresie korzystania z narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów obejmiemy 30 nauczycieli (min.21K) z dwóch szkół. Natomiast 230 uczniów (min.116 K) – z tych samych szkół – obejmiemy wsparciem poprzez 26 godzinne zajęcia dodatkowe kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe uwzględniające bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz 2 godzinne spotkania z Policjantem. Zajęcia dla uczniów wzbogacone zostaną o pokaz (na miejscu) i wyjazd edukacyjny do Krakowa.
Działania skierowane do uczniów prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych.
Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie przewidują działania na rzecz wyrównywania szans płci. Projekt realizuje zasadę równości szans dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dzięki temu, że wnioskodawca zapewnia dostęp do produktów projektu, pozwalając osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. Dostępność ta będzie zapewniona dzięki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania w zakresie programów i usług.

Zakres rzeczowy projektu:

  1. opracowanie projektu technicznego dla każdej ze szkół uczestniczących w projekcie w zakresie instalacji sieci i urządzeń niezbędnych do stworzenia wewnątrzszkolnych sieci komputerowych lub bezprzewodowych,
  2. wyposażenie 2 szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo – usługowej (zakup wyposażenia i urządzeń w ramach infrastruktury) oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni szkolnych,
  3. wykonanie instalacji sieci zgodnie z opracowaną dokumentacją w każdej szkole,
  4. sfinansowanie usług administrowania zakupionym w ramach projektu sprzętem i urządzeniami w okresie trwania projektu w każdej szkole,
  5. podnoszenie kompetencji cyfrowych u 30(min.21K) nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego poprzez 40 godzinne szkolenia warsztatowe z zakresu umiejętności korzystania z programów i aplikacji wspomagających nauczanie,
  6. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych u 230(min.116K) uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń poprzez 28 godzinne zajęcia dodatkowe organizowane poza lekcjami, w tym 2 godziny spotkania z policjantem oraz pokaz edukacyjny (na miejscu jednorazowo na każdej grupie). Dodatkowo uczniowie wezmą udział w wycieczce edukacyjnej do Ogrodu Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie. Pokaz i wyjazd edukacyjny zaplanowano w 2017r.

Dokumenty do pobrania: