logaue

Projekt partnerski pn. Współpraca placówki doskonalenia nauczycieli z gminą Dębica w zakresie wzrostu jakości kształcenia w wybranych placówkach

Informacje podstawowe:
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Podkarpackiego
www.rpo.podkarpackie.pl

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Beneficjent:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Quatro działające w imieniu własnym i partnera gminy Dębica organu prowadzącego szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pustkowie-Osiedlu z Oddziałami Integracyjnymi, Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Stasiówce (II i III klasa dotychczasowego Gimnazjum w Stasiówce).
ul. Matejki 2
35-064 Rzeszów
Telefon: 17853 51 63 lub 17 853 26 27
Fax: 17 853 51 63
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WWW: www.quatro.pl

Okres realizacji projektu:
od: 2017-07-01 do: 2018-06-30

Nr identyfikacyjny projektu:
RPPK.09.02.00-18-0033/16

Wartość całkowita projektu:
656 568,75 zł*

Kwota dofinansowania z UE:
558 083,43 zł*

Opis projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych do 30 czerwca 2018 u 279 uczniów (min.143K) i u 60 nauczycieli (min.45K) z czterech szkół o niskich wynikach edukacyjnych w gminie Dębica poprzez poprawę jakości pracy szkół.
Wsparciem kompleksowym objęte zostaną placówki zarządzane przez gminę Dębica: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pustkowie-Osiedlu z Oddziałami Integracyjnymi, Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Stasiówce (II i III klasa dotychczasowego Gimnazjum w Stasiówce). Szkoły wyposażymy w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK do realizacji programów nauczania, w tym infrastrukturę sieciowo-usługową. Wsparciem w postaci 40-godzinnych szkoleń doskonalących w zakresie korzystania z narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym obejmiemy 60 nauczycieli (min.45K) z czterech szkół. Natomiast 310 uczniów (min.159K) – z tych samych szkół – obejmiemy wsparciem poprzez 26-godzinne zajęcia dodatkowe kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe uwzględniające bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz 2-godzinne spotkania z Policjantem. W Szkołach Podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie oraz Pustkowie-Osiedlu w ramach projektu zostanie zapewniony asystent osoby niepełnosprawnej w trakcie realizowania zajęć dodatkowych dla uczniów specjalnej troski.
Działania skierowane do uczniów prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych.
Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie przewidują działania na rzecz wyrównywania szans płci. Projekt realizuje zasadę równości szans dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dzięki temu, że wnioskodawca zapewnia dostęp do produktów projektu, pozwalając osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. Dostępność ta będzie zapewniona dzięki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania w zakresie programów i usług.

Zakres rzeczowy projektu:

  1. opracowanie projektu technicznego dla każdej ze szkół uczestniczących w projekcie w zakresie instalacji sieci i urządzeń niezbędnych do stworzenia wewnątrzszkolnych sieci komputerowych lub bezprzewodowych,
  2. wyposażenie 4 szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo – usługowej (zakup wyposażenia i urządzeń w ramach infrastruktury) oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni szkolnych,
  3. wykonanie instalacji sieci zgodnie z opracowaną dokumentacją w każdej szkole,
  4. sfinansowanie usług administrowania zakupionym w ramach projektu sprzętem i urządzeniami w okresie trwania projektu w każdej szkole,
  5. podnoszenie kompetencji cyfrowych u 60 nauczycieli (min.45K) wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego poprzez 40 godzinne szkolenia warsztatowe z zakresu umiejętności korzystania z programów i aplikacji wspomagających nauczanie,
  6. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych u 310 uczniów (min.159K), w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń poprzez 28 godzinne zajęcia dodatkowe organizowane poza lekcjami, w tym 2 godziny spotkania z policjantem (na miejscu jednorazowo na każdej grupie). Na kilku grupach w Pustkowie oraz Pustkowie-Osiedlu zapewnienie asystenta osoby niepełnosprawnej w trakcie realizacji zajęć dodatkowych z uczniami.

Rekrutacja uczestników projektu w każdej szkole od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r.

Dokumenty do pobrania: