Opublikowano: 20 kwiecień 2017

Wyniki postępowania

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 20 kwietnia 2017 r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia na usługę szkolenia komputerowego dla uczestników projektu: "Współpraca placówki doskonalenia nauczycieli z gminą Hyżne w zakresie wzrostu jakości kształcenia w wybranych szkołach", Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wyłoniono Wykonawcę którego ofertę uznano za najkorzystniejsze z uwagi na spełnienie kryteriów oceny ofert:

  1. Konsorcjum Cyfrowa Edukacja